Konkurenční zpravodajství v rozhodovacím procesu firem

Kvalitní konkurenční zpravodajství dokáže společnostem v různých odvětvích poskytnout mnohé výhody a vytváří předpoklady pro dosahování lepších obchodních výsledků.

Vlastní sběr a analýzu informací o konkurenčních subjektech na trhu realizuje téměř každá společnost bez ohledu na svou velikost. Řízení velkých podniků si často vyžaduje odlišný přístup k provozování informačního cyklu v rámci organizace. Zpravodajský cyklus v případě velkých firem by měl být více systematizován a datově orientován jako u malých a středních podniků.

Typologie informací v konkurenčním zpravodajství

V konkurenčním zpravodajství pracujeme s různými typy informací. Následující základní dělení nám pomáhá lépe pochopit hodnotu informací a stanovit hranice etiky činnosti pracovníků konkurenčního zpravodajství.

Schéma 1: Kategorizace informací v konkurenčním zpravodajství

Zdroj: ROUACH, D., SANTI, P., 2001, Competitive Intelligence Adds Value: Five Intelligence Attitudes, European Management Journal, vol. 19

Do bílé zóny patří především otevřené informační zdroje, mezi které patří klasická média, open source data a jiné volně dostupné informace. V šedé zóně se nacházejí informace získané vlastní operativní činností (účast na odvětvových projektech a akcích, spotřebitelské průzkumy, MS a real customer mystery shopping atp.). Do černé zóny patří tajné informace, jejichž sběr není činností etického konkurenčního zpravodajství.

Informace vs. actionable insights

Samotná informace nemusí mít pro klienta (příjemce) konkurenčního zpravodajství vysokou hodnotu. Stejně jako v bezpečnostním zpravodajství vychází z doporučení založených na znalostech daného problému a zasazení do aktuálního kontextu. Úlohou interního intelligence týmu je formulovat závěry a doporučení pro rozhodování managementu společnosti na různých úrovních. Kooperace s externím partnerem dokáže v mnoha případech tyto zpravodajské výstupy obohatit o informace a insight, kterým nemusí mít intelligence tým přístup a které mohou měnit závěry zpravodajské analýzy a doporučení pro management.

Kvalitní cometitive intelligence aparát má vliv na výkonnost firem

Výzkumný tým z Katedry ekonomie na Fakultě provozování a ekonomiky dopravy a spojů Žilinské univerzity realizoval v roce 2013/2014 průzkum mezi slovenskými firmami, v němž zjišťoval míru využívání competitive intelligence systému a jejich názory na aktuální trend vývoje tržního podílu jejich společnosti a konkurenční pozice v odvětví. Výzkum byl realizován na vzorku 384 slovenských společností od listopadu 2013 do února 2014.

Graf 1: Vývoj tržního podílu (n = 384)

Zdroj: vlastní zpracování dat podle ŠTEFÁNIKOVÁ, Ľ., RYPÁKOVÁ, M., MORAVČÍKOVÁ, K., 2015, Vliv competitive intelligence na udržitelný růst podniků, 4. světová konference o podnikání, ekonomika a management, WCBEM

Z výsledků průzkumu vyplývá, že společnostem využívajícím systém konkurenčního zpravodajství roste tržní podíl více než podnikům, které v rozhodovacím procesu nepoužívají konkurenční zpravodajské výstupy. Až 83% společností, které nevyužívají systém CI, uvádí, že jejich tržní podíl se nezměnil nebo klesal.

Graf 2: Konkurenční pozice firmy v odvětví (n = 384)

Zdroj: Vlastní zpracování dat podle ŠTEFÁNIKOVÁ, Ľ., RYPÁKOVÁ, M., MORAVČÍKOVÁ, K., 2015, Vliv competitive intelligence na udržitelný růst podniků, 4. světová konference o podnikání, ekonomika a management, WCBEM

Významným zjištěním je, že až 58% společností využívajících informace z CI systému uvádí, že jejich aktuální pozice v odvětví je příznivá, silná nebo dominantní. Naopak až 38 % společností, které nevyužívají systém konkurenčního zpravodajství, uvádí, že jejich pozice v odvětví je slabá nebo neaktivní.

Více informací o našich službách v oblasti Competitive intelligence Vám poskytne: Martin Snížek, martin.snizek@marketvision.cz