Důraz na doplňkový prodej se globálně zvyšuje, jak ukazuje Smiling report 2024

Oslavujeme 20. výročí realizace globálního výzkumu Smiling Report, kterého se v rámci MSPA Europe/Africa pravidelně účastníme jak za Českou republiku, tak za Slovensko.

Smiling Report vychází z rozsáhlého vzorku 608 325 mystery shopping testů provedených ve 32 státech. Zkoumá klíčové aspekty, jako jsou úsměv, pozdrav a doplňkový prodej. Osvětluje aktuální trendy a srovnává úroveň kvality napříč různými odvětvími a regiony.

Smiling Report, na kterém v roce 2024 spolupracovala MSPA Europe/Africa s agenturou Better Business World Wide, obsahuje data z 32 milionů mystery shoppingových testů, které byly realizovány od roku 2004. Je sestaven z dat mystery shoppingových agentur v Evropě, Africe, Asii, Pacifiku a v Americe. Report analyzuje data o zákaznickém servisu z testů provedených v celé řadě odvětví. Veškerá data jsou měřena mystery shoppery z profesionálních agentur, které jsou členy MSPA, obchodní organizace pro profesionály z oblasti mystery shoppingu a průzkumu trhu.

Zatímco některé stěžejní ukazatele, jako jsou pozdrav a úsměv, relativně stagnovaly, jeden z ukazatelů svým růstem vyčníval – doplňkový prodej. Výrazný nárůst tohoto ukazatele nejenom potvrzuje odhodlání firem zvyšovat kvalitu služeb, ale také zdůrazňuje význam testování při dosahování měřitelných a hmatatelných výsledků klientů.

Ve světě, ve kterém roste soustředěnost na poskytování personalizovaných služeb a na uspokojování individuálních potřeb, se doplňkový prodej stává klíčovým faktorem tvořícím přidanou hodnotu pro zákazníky. Nárůst tohoto ukazatele reflektuje úspěch v adaptaci obchodních strategií a v soustředění se na potřeby zákazníků, což dohromady zvyšuje jejich spokojenost a loajalitu.

Rapidní nárůst doplňkového prodeje také potvrzuje důležitost a relevanci mystery shopping testování při hodnocení kvality služeb. Prostřednictvím pečlivé analýzy dat shromážděných v širokém spektru průmyslových odvětví, MSPA Europe/Africa konzistentně poskytuje podrobné poznatky, které pomáhají firmám přijímat informovaná rozhodnutí a optimalizovat jejich činnost.

Bližší informace o studii dostupné zde.