Aktuální trendy ve směřování na trhu marketingového výzkumu

Náš Country Manager MARKET VISION SLOVAKIA, Peter Varga, odpovídal na otázky, jaké jsou aktuální úlohy klasického průzkumu trhu, jak se mění využívání dat při manažerském rozhodování a jaké okolnosti ovlivňují aktuální vývoj odvětví v posledních letech.

Z jeho odpovědí vybíráme některé nejzajímavější pasáže:

Aké kľúčové udalosti, zmeny a trendy očakávate na trhu prieskumov?

„...Samostatne by som vyzdvihol vplyv oblasti ľudských zdrojov. Sme odvetvím, kde je kvalita informácií, s ktorými pracujeme, často odvodená od ľudí – respondenti, pracovníci zberu dát, odborní interní i externí pracovníci. V slede udalostí a okolností uplynulých dvoch rokov je našou zodpovednosťou a úlohou udržiavať kvalitu vstupných dát, relevanciu i včasnú a správnu interpretáciu v stále komplikovanom období pre všetky zúčastnené strany.“

Aké dáta v marketingovom rozhodovaní používajú marketingové oddelenia?

„Dáta z dlhoročných lokálnych kontinuálnych prieskumov či cyklických medzinárodných štúdií sú stabilnou a prirodzenou súčasťou súboru dátových zdrojov, s ktorými marketingové oddelenia pri rozhodovaní dlhodobo pracujú. Tieto dáta v kombinácii s internými dátami, konfrontáciou s vytýčenými cieľmi a marketingovými výdavkami dotvárajú celkový obraz spätý s nutným sledovaním a reportingom výkonnosti značky a reklám, spotrebiteľského správania alebo zákazníckej skúsenosti. Ich pozícia sa rokmi výraznejšie nemení, vo vybraných odvetviach sú údaje z týchto prieskumov v pozícii dátových must have. Samozrejme, situačne môžu byť dôležité a potrebné i rôzne ad hoc prieskumné dáta, ich pozícia a hodnota je pre daný okamih tiež nezastupiteľná.“

Prieskumy na aké témy si aktuálne objednávajú klienti?

„V tomto smere neevidujeme zmeny hodné osobitného zreteľa. Tematicky je pre nás už tradičný záujem o prieskumy v oblastiach zákaznícka skúsenosť a spokojnosť, reklama a značka, nákupné správanie a preferencie, trhový podiel a potenciál, zamestnanecké prieskumy a testy konceptov. Trendom uplynulého obdobia je väčší dôraz na rýchlosť realizovaných prieskumov, zapájanie moderných technológií do zberu dát alebo reportingu výsledkov tak, aby prieskum operatívne podporoval projektové tímy, napr. pri vývoji produktov a služieb.“

Aká je úloha klasického prieskumu trhu, keď je k dispozícii mnoho dát z digitálneho prostredia? Čo ho perspektívne nahradí?

„Už niekoľko rokov sledujeme výrazný vzostup vplyvu technológií na prieskumné odvetvie, v bezprostredne uplynulom období označované sumárnym pojmom ResTech, t. j. Research Technology. V globálnom meradle je primárne práve táto časť nášho odvetvia tou, s ktorou sa spájajú najvýznamnejšie investície.

V medzinárodnom priestore teda sledujeme vznik a ďalší rozvoj rôznych platforiem, ktoré poskytujú praktické nástroje a validované metodológie aj pre tzv. neprieskumníkov, aby si prieskumy mohli realizovať svojpomocne. Prieskum sa stal prístupnejším, jeho úloha a okruh realizátorov a používateľov sa rozširuje. Keďže časť prieskumov je realizovaná takýmto spôsobom, rast objemu realizovaných prieskumov nie je možné jednoducho a priamo sledovať cez tržby odvetvia v národnom meradle.

Klasický prieskum trhu nie je potrebné nahrádzať, úlohu si plní účelne a zodpovedne. Odvetvie je životaschopný ekosystém, ktorý ponúka investičné príležitosti, transformuje sa a vyvíja s dobou. Rovnako ako iné odvetvia si osvojuje a využíva aktuálne možnosti plynúce z technologického pokroku. Práve množstvo a dostupnosť iných dát paradoxne nehrozí zánikom klasickému prieskumu, ale otvára ďalšie otázky a potenciál preprieskumné odvetvie.

Zároveň pripomínam, že nestačí mať k dispozícii množstvo dát. Spracovateľské know-how a kapacitne flexibilný tím databázových špecialistov, dátových analytikov a IT špecialistov premnohé firmy stále nie sú dostupnou samozrejmosťou.“

Aké trendy vo forme realizácie prieskumov a práce s dátami vnímate vo svete ako dôležité? ... Využívate nové technológie v prieskumoch?

„...Ak by bolo naše odvetvie človekom, dáva mi zmysel, aby bol zdravo ambiciózny, rozhľadený a umný, technologicky zdatný a vždy pripravený využiť zaujímavú príležitosť. V rámci MARKET VISION sme si tieto vlastnosti osvojili a snažíme sa ich ďalej rozvíjať. Změna myslenia odvetvia by mala viesť k škálovateľným riešeniam s vlastním technologickým vývojom a ambíciou uspieť v meradle prekračujúcom naše národné hranice.

Nové technológie využívame, inovujeme i sami vyvíjame. Nami vyvíjaná CX platforma feedTRACK získala v uplynulom roku výborné hodnotenia odbornej poroty v rámci finálovej účasti počas medzinárodného podujatia European Customer Centricity Awards v kategórii „Najlepšie meranie v oblasti zákazníckej skúsenosti“.

Pre terénny zber taktiež využívame vlastné aplikácie SPRINGapp a SPRINGaudit, pre reporting dát vlastnú reportingovú platformu SPRINGreporting. V našej spoločnosti sme rokmi skĺbili prieskumné know-how s vlastným IT vývojom, čo nám poskytuje zaujímavú lokálnu konkurenčnú výhodu, ale aj otvára potenciál pre zahraničnú expanziu.“

Kompletní odpovědi se dočtete ve specializované ročence MESAČNÍKA STRATÉGIE Marketingový výskum ZDE.